CROATIAN ANGULAR GLAGOLITIC SCRIPT

The art of reading, writing and printing of the Glagolitic Script, along with Glagolitic singing, is a protected and intangible part of Croatian cultural heritage. Glagolitic is a name derived from the Croatian Church Slavonic word glagolijati (to speak). Glagolitic alphabet has 38 characters. Each letter (grapheme) of Glagolitic alphabet has its own meaning and its numerical value, which is indicated by using dots next to the letters and accents above the letters. Glagolitic Script was brought to Croatia in the 9th century by the brothers Constantine (Cyril) and Methodius with the aim of teaching the people about law and religion in an understandable Slavic language. The Croatian angular type of Glagolitic was formed in the 13th century and was used until the beginning of the 20th century. Glagolitic literacy in Croatian and Croatian Church Slavonic languages first appeared in the regions Kvarner, Istria and the Croatian Primorje. The well-known Glagolitic monuments are: the Baška Tablet (from around 1100), the Istrian Demarcation (1275 – 1395), the first Croatian Glagolitic Primer (1527), Law Code of Vinodol (1288), Missal of Duke Novak (1368), Missal by the Law of the Roman Court (1483), the first Croatian book (incunabula). The Day of Croatian Glagolitic is celebrated on 22 February.

HRVATSKA UGLATA GLAGOLJICA

Umijeće čitanja, pisanja i tiskanja glagoljice i glagoljaško pjevanje zaštićena je nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske. Glagoljica je naziv izveden od hrvatskocrkvenoslavenske riječi glagoljati (govoriti). Glagoljska azbuka broji 38 znakova. Svako slovo (grafem) u glagoljskoj azbuci ima svoje značenje i svoju brojevnu vrijednost koja se označavala točkicama uz slova i crticom iznad slova. Na hrvatsko područje glagoljicu su u 9. stoljeću donijela braća Konstantin (Ćiril) i Metod s ciljem da pouče narod zakonu i vjeri na razumljivome slavenskom jeziku. Hrvatski uglati tip glagoljice oblikovao se u 13. stoljeću i održao se do početka 20. stoljeća. Glagoljična pismenost na hrvatskom i hrvatskocrkvenoslavenskom jeziku najprije se pojavila na Kvarneru, Istri i Primorju. Prepoznatljiva glagoljska baština su Bašćanska ploča (oko 1100.), Istarski razvod (1275. – 1395.), Prva hrvatskoglagoljska početnica (1527.), Vinodolski zakonik (1288.), Misal kneza Novaka (1368.), Misal po zakonu Rimskoga dvora (1483.), prva hrvatska knjiga (inkunabula). Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva u Hrvatskoj obilježava se 22. veljače.

LEARN HOW TO WRITE IN ANGULAR GLAGOLITIC SCRIPT

The book ‘Write in Glagolitic Script and Learn about Croatian Cultural Heritage’ is a combination of art, Croatian culture, nurturing Croatian national identity and teaching. Along with the preface, the book gives readers a short introduction and overview of the creation of the Glagolitic script and shows the 28 letters of the angular Croatian Glagolitic script. The angular Glagolitic letters were artistically designed and shaped by the academic painter and graphic artist Prof. Robert Šimrak, PhD. Each Glagolitic letter is associated with a specific Croatian cultural asset that begins with the presented letter. The book also shows how to write each letter, what’s more, for writing practice there are two examples of letters that can be used to write, as well as space for independent writing exercises. At the end of the book there are blank pages intended for writing in angular Glagolitic script. The book is primarily intended as a teaching tool in the extracurricular activity of learning to write Glagolitic script. In addition, it is also a means of nurturing Croatian cultural heritage and art. Robert Šimrak, with his artistic, colorful and cheerful angular Glagolitic letters tried get the reader interested in the Glagolitic alphabet with various forms, colors and compositions. The book has 84 pages with a hard cover and a 210×297 mm format. The language of the book is Croatian.

NAUČITE PISATI UGLATOM GLAGOLJICOM

Knjiga “Pišimo glagoljicom i učimo o hrvatskoj kulturnoj baštini” spoj je umjetnosti, hrvatske kulture, njegovanja hrvatskog nacionalnog identiteta i poučavanja. Uz predgovor čitateljima knjiga daje kratki uvod i pregled o nastajanju glagoljice te prikazuje 28 slova uglate hrvatske glagoljice. Slova uglate glagoljice umjetnički je osmislio i oblikovao akademski slikar i grafičar prof. dr. art. Robert Šimrak. Svako glagoljsko slovo povezano je s određenim hrvatskih kulturnim dobrom koje počinje s prezentiranim slovom. U knjizi se prikazuje i način pisanja svakoga slova, a za vježbu pisanja nalaze se dva primjerka slova po kojima se može pisati te prostor za samostalne vježbe pisanja. Na kraju knjige nalaze se prazne stranice namijenjene pisanju uglatom glagoljicom. Knjiga je prije svega zamišljena kao pomoćno nastavno sredstvo u izvannastavnoj aktivnosti učenja pisanja glagoljice. Uz to ona je i sredstvo njegovanja hrvatske kulturne baštine i umjetnosti. Robert Šimrak svojim je umjetničkim, šarenim i veselim slovima uglate glagoljice, od kojih je većina vezana s hrvatskim kulturnim dobrom koje slovo opisuje, nastojao zainteresirati čitatelja za glagoljicu i to raznim oblicima, bojama i kompozicijama. Knjiga ima 84 stranice s tvrdim ukoričenjem, formata 210×297 mm. Knjiga je pisana hrvatskim jezikom.

SHOP

T-SHIRTS

27 EUR / 203,50 KN

Letter ‘R’ – Sizes: S, M, XL

Letter ‘M’ – Sizes: S, M, L

Letter ‘D’ – Sizes: M, L

Letter ‘B’ – Sizes: S, M

Letter ‘U’ – Sizes: L, XL, XXL

Letter ‘G’ – Sizes: S, M, L, XL

BAGS

22 EUR / 158,22 KN

BOOK & POSTERS

21 EUR / 158,22 KN

English Poster – 37 EUR / 278,78 KN

Dimensions – 100×70 cm

Croatian Poster – 37 EUR / 278,78 KN

Dimensions – 100×70 cm

TANK TOPS

25 EUR / 118,36 KN

Letter ‘R’ – Sizes: S, M

Letter ‘M’ – Sizes: S, M

Letter ‘B’ – Sizes: S, M

Letter ‘U’ – Sizes: S, L

Letter ‘G’ – Sizes: S, M

THE ARTIST

Robert Šimrak (Zagreb, 1967) is a Croatian painter, graphic artist and a full-time professor at the Academy of Fine Arts in Zagreb. The scope of his artistic expression includes drawing, digital graphics and painting, and his work is directly linked to the figuration and aesthetics of pop art. The visual impression and treatment of motifs in his work are close to the aesthetics of emphasised precise drawing, as promoted by comics and the advertising industry. His work at the end of the 1980s focused on the return of representational painting of elaborate métier, precise execution and refined eclectic aesthetics. Almost all of his creations possess something monumental, powerful, super-individual, but at the same time they are infused with an ironic, humorous charge. In his previous work, he deftly, but decently and unobtrusively, refers to the position of painting in today’s civilization, and he paraphrases the experience and general image of contemporary art from a critical perspective.

Robert Šimrak (Zagreb, 1967.), hrvatski je slikar i grafičar, redoviti profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Područje njegova slikarskog izražavanja su crtež, digitalna grafika i slikarstvo a opus mu je izravno blizak figuraciji i estetici pop arta. Vizualni dojam i tretman motiva bliski su estetici naglašenog preciznog crteža koju su promovirali strip i industrija oglašavanja. Njegovo slikarstvo na kraju 1980-ih očitovalo je povratak prikazivačkog slikarstva razrađena metijera, precizna izvođenja i profinjene eklektičke estetičnosti. Gotovo sva njegova ostvarenja posjeduju nešto monumentalno, moćno, nadindividualno, ali istodobno su ispunjena ironičnim, humornim nabojem. U dosadašnjem opusu spretno se, ali decentno i nenametljivo, referira o položaju slikarstva u današnjoj civilizaciji i s kritičkim odmakom parafrazira iskustvo i opću sliku suvremene umjetnosti.

ORDERS / NARUDŽBE

*Write the size and quantity of the product you wish to order and your address for shipping the order. We will Email you with payment details. 

*Napišite veličinu i količinu proizvoda kojeg želite naručiti te adresu na slanje pošiljke. Povratno ćemo Vam se javiti s informacijama za plaćanje.

DATA PROTECTION STATEMENT (GDPR)

By submitting a message, you agree and accept that your data and the information you provided by filling out our form is intended for the database of UG, owner Renata Burai, for the purpose of answering your inquiries, arranging a possible meeting and providing offers. It will not be used for other purposes without your prior written approval. Data and information provided will be stored in our database and will be considered confidential. Your data will not be communicated to third parties nor used against your interests.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)

Slanjem poruke postajete suglasni i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali ispunjavajući naš obrazac namijenjeni bazi podataka UG, obrt za trgovinu i ostale usluge, vl. Renata Burai, u svrhu odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka i dostave ponuda. Podaci se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pismenog dopuštenja. Podaci i dane informacije bit će pohranjeni u našoj bazi podataka te će se smatrati povjerljivima. Vaši podaci  neće biti priopćeni trećim osobama niti iskorišteni protiv Vaših interesa.

CONTACT & PAYMENT DATAILS